Category
Music Artwork

SHIRITSU EBISU CHUGAKU

FAMIEN’21 L.P.

Art Direction & Design:Takao Masumoto